ระบบประเมินคุณภาพห้องเรียน
พัฒนาระบบโดย ครูสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ